Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 

Informacje ogólne

§ 1

 1. Właścicielem sklepów internetowych www.hydraulikasklep.pl oraz www.elektrykasklep.pl prowadzony jest Krzysztof Białowąs prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Automatyka - Krzysztof Białowąs, adres: ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin, NIP: 713-259-54-07 Regon: 060401904, zwany w treści niniejszego regulaminu Sprzedawcą.

 2. Sposoby porozumiewania się ze Sprzedawcą:

 1. adres do korespondencji: ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin,

 2. adres poczty elektronicznej: : biuro@automatyk-lublin.pl

 3. numer telefonu: 535-663-737 (koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora)

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem §10 – 11 oraz innych postanowień, w których wskazano wprost, iż dotyczą wyłącznie Konsumentów).

 2. Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.hydraulikasklep.pl oraz www.elektrykasklep.pl;

 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

 4. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 2

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego za pośrednictwem stron internetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

 2. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaż asortymentu oznaczanego jako: „towary” i „towary na zamówienie”.

 3. Do asortymentu oznaczonego, jako „towary na zamówienie” nie stosuje się § 5 ust. 1 - 4, §6 ust. 6-8 oraz §10-11.

 4. Sprzedaż asortymentu oznaczonego jako „towary na zamówienie” odbywa się każdorazowo na zasadach ustalanych indywidualnie między Sprzedawcą oraz Kupującym.


Definicje

§ 3

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności składająca zamówienia w ramach Sklepu.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.hydraulikasklep.pl oraz www.elektrykasklep.pl.
  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem,
  o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 ze zm.)

 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hydraulikasklep.pl oraz www.elektrykasklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Krzysztofem Białowąs prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Automatyka - Krzysztof Białowąs a Klientem, zawierana w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, w tym z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 10. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli Klienta, w którym potwierdza, iż wie, że zamówienie, które składa pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.).

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2014.827).

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2002.144.1204 ze zm.).


Zasady zamawiania towarów i realizacji zamówień

§ 4

 1. Prezentowanie na stronie sklepu internetowego towarów z oznaczeniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru poprzez złożenie zamówienia, które nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,

 • przeglądarka internetowa typu Mozilla Firefox, Google Chrome,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§ 5

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:

 1. wejść na stronę internetową www.hydraulikasklep.pl lub www.elektrykasklep.pl;

 2. zapoznać się z informacjami dotyczącymi ograniczeń w zakresie sposobów dostawy oraz informacjami dotyczącymi akceptowanych sposobów płatności umieszczonymi na stronie internetowej www.hydraulikasklep.pl oraz www.elektrykasklep.pl;

 3. dokonać wyboru towaru poprzez ich dodanie do koszyka podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje dostępne na stronie,

 4. podać w szczególności następujące informacje:

 • dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe,

 • adres na jaki ma być dostarczony towar,

 • sposób dostawy,

 • sposób płatności,

 • adres poczty elektronicznej/numer telefonu,

 1. zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Sklepu internetowego.

 1. Po przejściu procedury, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i dokonaniu wyboru towarów, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 2. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając,
  na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą obliczane,
  a także o opłatach za transport, za dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach (jeśli występują), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat –
  o obowiązku ich uiszczenia,

 3. sposobie i terminie płatności,

 4. sposobie i terminie dostawy.

 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez użycie przycisku „Zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty”.

 2. Złożenie zamówienia następuje pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Klienta.

 3. Do „towarów na zamówienie” nie stosuje się §5 ust. 1-2 oraz 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez e-mail.

 4. Złożenie zamówienia przez Konsumenta na „towary na zamówienie” następuje po uprzednim otrzymaniu przez Konsumenta podsumowania zamówienia, złożenia przez niego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia potwierdzającego, że Konsument wie, że zamówienie, które składa pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę o stanie realizacji swojego zamówienia. W tym celu Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o statusie nadanym złożonemu zamówieniu. Sprzedawca nadaje następujące statusy:

 • status „zamówienie nowe” – bezpośrednio po złożeniu zamówienia, a przed potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji,

 • status „przyjęte do realizacji” – po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji
  i otrzymaniu przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji,

 • status – „wysłane” - po przekazaniu zamówionego towaru firmie kurierskiej lub status - „odebrane” po odebraniu osobistym.

 1. Umowa sprzedaży jest zawarta po otrzymaniu przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Wiadomość ta zawiera:

 1. zestawienie zamówionych produktów,

 2. jednostkową oraz łączną cenę za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą obliczane,
  a także o opłatach za transport, za dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach (jeśli występują), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat –
  o obowiązku ich uiszczenia,

 3. sposobie i terminie płatności,

 4. sposobie i terminie dostawy,

 5. informację o dostępie do treści regulaminu.

 1. Do chwili otrzymania wiadomości zawierającej informację określającej status zamówienia, jako „wysłane”/ „odebrane” Kupujący ma możliwość zmiany złożonego zamówienia.

 2. Zmiana zamówienia przez Kupującego traktowana jest przez Sprzedawcę jako złożenie nowego zamówienia.

 3. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (adres podany podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia).

 


Zasady dostawy zamówionych towarów

§ 6

 1. Odbiór towaru odbywa się:

 1. osobiście w siedzibie Sprzedawcy - ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin lub

 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 1. Odbiór osobisty towaru można dokonać w godzinach: 8.00 – 16.00 po uprzednim otrzymaniu informacji od Sprzedawcy, iż zamówienie jest gotowe do odbioru.

 2. Sprzedawca wraz z towarem przekazuje fakturę VAT lub paragon, zgodnie z wyborem Kupującego.

 3. Wysokość kosztów dostawy towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego zawarte są na stronach internetowych, o których mowa w § 1 w zakładce o nazwie Wysyłki(http://www.hydraulikasklep.pl/strona/wysylki/)(http://www.elektrykasklep.pl/strona/wysylki/).

 4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do przygotowania wysyłki oraz czas dostawy.

 5. Wysyłka tj. spakowanie i przekazanie towaru do wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przygotowanie towaru do odbioru osobistego wynosi:

 1. do 24 godzin – w przypadku towarów przy których widnieje adnotacja „wysyłka w 24 h”,

 2. do 3 dni roboczych - w przypadku towarów przy których widnieje adnotacja „wysyłka powyżej 24 h”.

 3. do 7 dni roboczych – w przypadku towarów przy których widnieje adnotacja „towar jest dostępny”.

 1. Termin, o którym mowa w ust. 6 liczony jest od chwili przyjęcia zamówienia
  do realizacji przez Sprzedawcę przy wyborze opcji: „gotówka przy odbiorze”.
  W przypadku wyboru opcji płatności „przelewem bankowym” czas realizacji wysyłki liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty.

 2. Czas dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki za pośrednictwem firmie kurierskiej.

 3. Czas realizacji zamówienia oznaczonego jako „towary na zamówienie” jest określany indywidualnie między Sprzedawcą oraz Kupującym każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Do „towarów na zamówienie” nie stosuje się postanowień §6 ust. 6-8.


Cena i sposoby płatności

§7

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

 2. W cenie towaru jest wliczony podatek VAT oraz akcyza (o ile dotyczy).

 3. Klient ma możliwość dokonać płatności w następujący sposób:

 1. przedpłata- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy tj.:

 • 93 1870 1045 2078 1009 3961 0001 NEST BANK

 • 37 1950 0001 2006 0038 1088 0001 IDEA BANK

 1. gotówką w opcji: „odbiór osobisty”,

 2. gotówką w opcji: „za pobraniem” - dodatkowy koszt 10 zł

 1. Przy płatności przelewem zaleca się wskazanie w tytule wpłaty numeru zamówienia.

 2. Płatności przelewem należy dokonać po otrzymaniu e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz z niezbędnymi danymi do wykonania przelewu.


Gwarancja

§ 8

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są wyłącznie gwarancją producenta. Warunki gwarancji, w tym obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego określa producent i zasady reklamacji z niej wynikające określa producent.


§ 9

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Kupujący może złożyć reklamację na adres: Krzysztof Białowąs, ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin lub na adres: email: biuro@automatyk-lublin.pl.

 3. Przy składaniu reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe, numer zamówienia/wysyłki oraz szczegółowo opisać czego dotyczy reklamacja.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

 5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 


Prawo odstąpienia od umowy

§ 10

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 10.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa

 1. w przypadku umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności po upływie 14 dni od dnia:

 • objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub upoważnioną przez nią osobę trzecią - inną niż przewoźnik,

 • objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części – w przypadku objęcia wielu rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach,

 • objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku regularnego dostarczenia rzeczy przez czas oznaczony,

 1. w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane:

 1. na adres: ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin lub

 2. mailowo na adres: biuro@automatyk-lublin.pl (zaleca się wskazanie w tytule e-maila numeru zamówienia).

 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie na trwałym nośniku (np. e-mailem) przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres wskazany w § 10 ust. 3 pkt 1 Regulaminu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru -niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 6. Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności co nastąpi wcześniej.

 10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


§11

Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 

 

Postanowienia końcowe


§ 12

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosując certyfikaty SSL (Secure Socket Layer).

 2. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Krzysztofem Białowąs prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Automatyka - Krzysztof Białowąs a Klientem, który nie jest Konsumentem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Krzysztofem Białowąs prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Automatyka - Krzysztof Białowąs a Klientem, który jest Konsumentem jest Sąd określony zgodny
  z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących Klientów będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy
  o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczącym Klientów nie będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dołączone pliki: